Misja

W dobie globalizacji, wielokulturowości i postępujących zmian cywilizacyjnych, badania nad prawem państw Bliskiego i Dalekiego Wschodu, coraz mocniej przenikającym do krajowej i europejskiej rzeczywistości prawnej, są zagadnieniem niezwykle ważnym i aktualnym. 

Dlatego też do głównych celów działalności Pracowni Badań Praw Orientalnych należą:

  • pogłębianie wiedzy z zakresu prawa państw szeroko rozumianego Orientu (w tym głównie Japonii, Chin, państw muzułmańskich),
  • analiza zmian, które zachodzą w prawodawstwie tych krajów oraz analiza dalszych tendencji rozwojowych,
  • analiza oddziaływania prawa orientalnego, w tym zwłaszcza prawa szariatu, na prawodawstwo i orzecznictwo europejskie,
  • popularyzowanie wiedzy na temat prawodawstwa krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, w tym zwłaszcza prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego,
  • badania nad problematyką łamania praw człowieka w regionie i popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania temu zjawisku
  • inicjowanie efektywnego dialogu międzykulturowego,
  • wymiana doświadczeń między naukowcami i praktykami.

 

 Dowiedz się więcej na temat działań podejmowanych przez PBPO…

© 2015 PBPO_AS_WP