Członkowie Pracowni

Do Pracowni Badań Praw Orientalnych należą naukowcy i praktycy wyspecjalizowani w problematyce prawa orientalnego oraz sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu.


prof. dr hab. Mirosław Sadowski

prof. dr hab. Mirosław Sadowski Profesor UWR WPAIE, Radca prawny

Kierownik i założyciel PBPO, obszar badawczy: islam, prawo szariatu

Autor dwóch monografii i współautor siedmiu książek. Autor około 200 artykułów i opracowań naukowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Recenzent dwóch rozpraw habilitacyjnych i siedmiu rozpraw doktorskich. Aktualnie zajmuje się prawem islamu, a zwłaszcza: muzułmańskim prawem rodzinnym, cywilnym, bankowym i karnym. W kontekście islamu stara się odpowiedzieć na pytanie czy terroryzm islamski ma konotacje religijne. Ponadto pole jego zainteresowań badawczych obejmuje obszar doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej, praw człowieka i wielkich religii współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzułmańskiej koncepcji prawa i państwa.

Więcej…

Aleksandra Spychalska

Aleksandra Spychalska Uniwersytet Wrocławski

obszar badawczy: ochrona praw człowieka, zbrodnia ludobójstwa

Do jej zainteresowań badawczych należy problematyka zbrodni ludobójstwa, w tym zwłaszcza koncepcja ludobójstwa autorstwa Rafała Lemkina i regulacje międzynarodowe poświęcone genocydowi. Prowadzi badania nad mechanizmami zbrodni, jej historią i źródłami. Specjalizuje się głównie w tematyce ludobójstwa rwandyjskiego, zajmuje się także analizą sytuacji w państwach Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Syria, Irak, Birma itd). Członkini International Association of Genocide Scholar.

Więcej…

Katarzyna Sadowa

Katarzyna Sadowa Uniwersytet Wrocławski

obszar badawczy: islam, prawo szariatu, ochrona praw człowieka

Do jej zainteresowań badawczych należy przede wszystkim tematyka prawa i kultury islamu oraz aspekty związane z ochroną praw człowieka i skutecznością działań podejmowanych w tym zakresie. W odniesieniu do islamu prowadzi badania przede wszystkim w przedmiocie pozycji i statusu prawnego kobiet w kulturze muzułmańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk, jak tzw. „zbrodnie honorowe”, problematyka karania za zina (cudzołóstwo) oraz kwestie związane z zawieraniem, a zwłaszcza  z możliwością rozwiązania muzułmańskiego kontraktu małżeńskiego. Wśród szczególnie interesujących ją aspektów znajduje się również zjawisko oddziaływania prawa szariatu  na prawodawstwo i orzecznictwo europejskie oraz problematyka zderzenia odmiennych, często niemożliwych do pogodzenia wartości  kultury muzułmańskiej ze standardami europejskimi.

Więcej…

dr Agnieszka Sobieska

dr Agnieszka Sobieska Uniwersytet Wrocławski

obszar badawczy: prawo muzułmańskie, strój kobiety muzułmanki, wpływ islamu na Europę, małżeństwa czasowe

W pracy naukowej skupia się na kwestii praw kobiet muzułmańskich i ich statusie prawnym w krajach Bliskiego Wschodu oraz Europy Zachodniej. Zajmuje się również problematyką mowy nienawiści i mowy wrogości. Jej aktualne zainteresowania badawcze ukierunkowane są na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczące uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór, regulacje prawne dotyczące stroju kobiety muzułmanki oraz na sankcje prawne przewidziane w ustawodawstwie krajów muzułmańskich związane z naruszaniem tzw. zasady hidżabu.

Więcej…

dr Barbara Jelonek

dr Barbara Jelonek Uniwersytet Wrocławski

obszar badawczy: Japonia, prawo japońskie, prawo rodzinne

Do jej zainteresowań badawczych należy prawo japońskie i szeroko rozumiana ochrona praw człowieka.  W ramach prawa japońskiego analizuje zagadnienia prawa cywilnego dotyczącego małżeństwa oraz współtowarzyszących mu kwestii takich jak rozwody, dziedziczenie itp. Obserwuje i analizuje kierunki rozwoju instytucji małżeństwa w Japonii.

Więcej…

dr Małgorzata Samojedny

dr Małgorzata Samojedny Uniwersytet Wrocławski

obszar badawczy: islam, prawo szariatu, fundamentalizm islamski, państwowość islamska

W pracy naukowej skupia się na islamie, w szczególności w przedmiocie  prawa szariatu oraz organizacji państwowości islamskiej.  Zakres prowadzonych przez nią badań obejmuje oddziaływanie doktryny islamu na aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne krajów Bliskiego Wschodu, Maghrebu  oraz kraje cywilizacji zachodniej (Europa , USA). W kręgu zainteresowań oraz prowadzonych badań znajdują się szkoły prawa muzułmańskiego nurtu sunnickiego i szyickiego oraz ich wielowymiarowy wpływ na wykładnię doktryny islamu.

Więcej…

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania Uniwersytet Wrocławski, Aplikant Adwokacki

obszar badawczy: Chiny, prawo chińskie, prawo własności intelektualnej, kultura biznesu

Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół tematyki prawa własności intelektualnej w Chińskiej Republice Ludowej oraz kultury biznesu w państwach dalekowschodnich. Obszar badań naukowych stanowi chińskie i międzynarodowe prawo kontraktowe oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze dla rozwoju lokalnej i międzynarodowej przedsiębiorczości w Chinach.

Więcej…

Łukasz Piątkowski

Łukasz Piątkowski Uniwersytet Wrocławski, Radca prawny

obszar badawczy: ochrona praw człowieka, polityka celowanego zabijania
Do jego zainteresowań badawczych należy prawo przeciwojenne, prawo wojenne, prawo humanitarne a także szeroko rozumiana ochrona praw człowieka. W ramach obszarów badawczych analizuje problematykę stosowania tortur i tzw. celowanego zabijania w konfliktach zbrojnych a także poza nimi.

© 2015 PBPO_AS_WP